KVKK Aydınlatma Metni

DD Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi A.Ş. (“DD olarak anılacaktır”) olarak kişisel verilerin işlenmesi, mahremiyeti ve güvenliği ile ilişkili tüm hususlarda gerekli hassasiyeti göstermek temel prensiplerimizdendir. Bu anlamda her türlü kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK olarak anılacaktır”) uygun olarak işlenmesine, kaydedilmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına ve saklanmasına büyük önem vermekteyiz ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kalite standartlarında çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

Sorumluluklarımızın tam bilinciyle ve veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileri bu aydınlatma metninde izah edilen şekilde, resmi mevzuatın emredici hükümleri doğrultusunda işlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız.

Kişisel Verilerin İşleme Faaliyet Kapsamı

KVKK’nın 4. 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun

• Doğru ve gerektiğinde güncel

• Belirli, açık ve meşru amaçlar için

• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü

• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde DD’nin aşağıda yer alan faaliyetleri kapsamında işlenecektir;

• Yönetim Danışmanlığı

• İŞKUR Onaylı Özel İstihdam Bürosu olarak İşe Yerleştirme ve İnsan Kaynakları Danışmanlığı

• Eğitim Danışmanlığı

• Kurumsal İletişim Faaliyetleri

Kişisel Verileri İşleme, Aktarım ve Saklama Amaçları

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda belirtilen kapsam dahilinde, DD’nin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenebilecek, gerekli görülen üçüncü kişilere (çözüm ortakları / eğitmenler, danışmanlığı yapılan kurumlar, tedarikçiler, DD yöneticileri / çalışanları, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları, hukuken yetkili özel veya tüzel kişiler) aktarılabilecek ve arşivlenebilecektir.

Yönetim danışmanlığı faaliyetlerinde kurumu ve insan kaynağı yapısını detaylı olarak analiz edebilmek, yönetim sistemleri kurma ve geliştirme süreçlerinde yararlanmak, hizmet sunum aşamasında etkin iletişim kurabilmek vb. amaçlar ile toplanan aşağıdaki kişisel veriler;

• Şirket ortaklarının kimlik, iletişim, aile ve özgeçmiş bilgileri,

• Şirket çalışanlarının kimlik, iletişim, özgeçmiş ve şirketteki özlük bilgileri, DD tarafından temin edilmekte ve işlenmektedir, işlenen bilgiler proje içerisinde işbirliği yaptığımız eğitmen, uzman ve danışmanlarımız ile de paylaşılabilmektedir. 

Eğitim danışmanlığı faaliyetlerinde eğitim ihtiyaçlarının analizi, eğitim planlaması ve hizmet sunum aşamasında etkin iletişim kurabilmek vb. amaçlar ile toplanan aşağıdaki kişisel veriler;

• Şirket çalışanlarının kimlik, iletişim, özgeçmiş ve şirketteki özlük bilgileri, DD tarafından temin edilmekte ve işlenmektedir, işlenen bilgiler proje içerisinde işbirliği yaptığımız eğitmen, uzman ve danışmanlarımız ile de paylaşılabilmektedir.

İşe yerleştirme ve insan kaynakları danışmanlığı faaliyetleri amacıyla İŞKUR onaylı istihdam bürosu olan DD ile paylaşmış olduğunuz tüm bilgiler çalışan adayı – işveren adayı hukuki ilişkisi çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle aşağıdaki şekilde işlenmektedir:

• Şahsınızın arayışta olduğumuz kadro ve kurum ile uyum düzeyinizi tespit etmek adına özgeçmiş, ön mektup, referans mektubu, sertifika vb. bilgilerinizin ve özel nitelikli verilerinizin temini ve incelenmesi,

• Özgeçmişinizin ve diğer bilgilerinizin danışmanlığını yaptığımız firmalarımız ile değerlendirilmesi amacıyla paylaşılması,

• Özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişileriyle hakkınızda görüşmelerin yapılması,

• Sürecin olumlu olarak ilerlemesi halinde iş sözleşmesinin yapılması için kimlik bilgilerinizin alınması,

• Özel İstihdam Bürosu olmamız sebebiyle aday bilgilerinin saklanması sorumluluğumuz ve farklı kurum / kadrolar için oluşabilecek ihtiyaçlar sebebiyle özgeçmiş ve diğer bilgilerinizin veri tabanımızda arşivlenmesi

DD çalışan adayı kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açık rıza beyanı metnine ulaşmak için tıklayınız.

Tebrik, duyuru, davet, tanıtım vb. kurumsal iletişim faaliyetleri amacıyla tüm faaliyet alanları kapsamında iletişim kurduğumuz kişilerin ad soyad, adres, e-posta, telefon, cep telefon vb. iletişim bilgileri tutulmakta olup, kişiler bu yolla iletişim kurulmak istemediklerini gönderimler üzerinde yer alan linkler yoluyla ilettikleri takdirde bu iletişimler kurulmamaktadır.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen mevzuatlar veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Yukarıda belirtilen amaçlar için 3. kişi ve kurumlar ile verileriniz paylaşıldıktan sonra verilerinizin güvenliği DD’nin kontrolünde değildir, DD söz konusu kurumlar adına herhangi bir taahhütte bulunmaz ve sorumluluk kabul etmez.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, DD Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi tarafından;

• E-posta,

• Referans yolu ile,

• Kariyer portalları,

• Dd.com.tr web sitesi ve LinkedIn, Facebook vb. sosyal ağlar,

• Danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile bilgi talep edilmesi,

• Birebir kişilerin kendi bilgilerini paylaşımı (kartvizit vb.),

• Kişisel talep paylaşımı üzerine,

• Alenileştirilmiş bilgilerin kayıt altına alınması

gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak DD’nin faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili DD’ye yazılı olarak “KVKK Başvuru Formu” (Forma ulaşmak için buraya tıklayınız) ile başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Ancak, işlemin DD için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla DD Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi A.Ş. – 29 Ekim Cad. Ladin Sok. No:36/35 Yenibosna / İSTANBUL – TÜRKİYE adresine ulaştırmanız gerekmektedir.

DD’nin “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” ile ilgili sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz;

Telefon : 0212 272 76 74

E-posta : iletisim@dd.com.tr

Footer Logo Şerit
Hizmet İstek Formu
Hizmet İstek Formları

Değişim Dinamikleri olarak göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Lütfen kurumunuzun ihtiyaçları ile ilgili aşağıdaki kategorilerden birini seçerek belirtilen soruları yanıtlayınız.

Yönetim Danışmanlığı
Hizmet İstek Formu
Eğitim Danışmanlığı
Hizmet İstek Formu
İnsan Kaynakları Danışmanlığı
Hizmet İstek Formu

Size en kısa zamanda geri dönüş yapacağız.