Organizasyon / Reorganizasyon (Yeniden Yapılanma)

management organization

Yeniden yapılanma projeleri kapsamında, organizasyonel olarak kurumun mevcut durumda ne aşamada olduğunun ve problemlerinin belirlenmesinin (Mevcut Durum Analizi / Yönetsel Check-up) ve, vizyon / ana gaye ve misyon / vizyona nasıl & ne şekilde ulaşılacağının (Kurumsal Anayasa) netleştirilmesinin ardından bu yolda kurumu taşıyacak olan aracın yapısının oluşturulması aşaması gelmektedir. Kurumun organizasyonu, bu denklemlerden yararlanarak;

 • Kurumun uluslar arası standartlarda bir işleyişe sahip olması,
 • İletişim bozukluluklarının yaşanmaması,
 • Ortak sorumluluk alanlarında yaşanan sorunların giderilmesi,
 • Belirgin bir sorumlusu olmayan işlerin minimuma indirilmesi,
 • Tüm birimlerin ana gaye doğrultusunda hareket etmesinin sağlanması,
 • Görev paylaşımının verimlilik ve etkinlik oluşturacak şekilde yapılması

sağlanacak şekilde yeniden yapılandırılmaktadır.

Kurum böylece organizasyonel anlamda çalışanlara köstek olan değil katkı sağlayan bir yapıya kavuşmakta, operasyonlarda etkin, iletişimde problemsiz, hedefe doğru giden yolda optimum yönetsel donanıma sahip ve değişime hazırlıklı duruma gelmektedir.

Tüm bu çalışmaların ilk aşaması olarak aşağıdaki dokümanları içeren bir Organizasyon Kılavuzu, kurumlar için hazırlanmaktadır.

 • Ana Gaye ve Temel Politikalar
 • Kurumsal Vizyon ve İlkeler
 • Organizasyon Şemaları ve İş / Görev Tanımları
 • Tüm Yöneticiler için Ortak Görev ve Sorumluluklar
 • Yetki Sınırları İzahnamesi
 • Yetki Tablosu
 • Adam / Kadro Nitelikleri Tablosu

Organizasyon Kılavuzu çalışmasının ardından kurumun kendisine özel olarak ihtiyaç duyduğu yönetsel / organizasyonel araç ve gereçler geliştirilmekte ve kurumun kurumsallaşmasına yönelik olarak çalışmalara devam edilmektedir.